O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Gorchwylon Nadolig 'Nhad

Nadolig 1980: 'Llyfr y Nadolig Cymreig' (gol. Ifor ap Gwilym)

GORCHWYLION NADOLIG 'NHAD

(Pwllhelii - 1937)

Pan oeddwn i yn wyth oed, fy nhad oedd piau'r Nadolig.

Mam, wrth gwrs, oedd yn cymysgu'r pwdin ac yn ei ferwi - ynghanol cymylau trwchus o stêm - wythnosau cyn yr Ŵyl. Mam hefyd oedd yn cymysgu ac yn crasu'r deisen - er mai fy chwiorydd oedd yn rhoi'r past-almon a'r iâ-melys arni, a minnau (yn wyth oed) yn cael rhoi'r robin goch pinc a'r coed-pîn­-mewn-tybiau-cochion a dyn-eira-llynedd llwyd ynghanol y siwgwr gwlyb. Mam hefyd oedd yn gwneud y mins-peis a'r gwin sunsur: ac ar y diwrnod mawr ei hun, hi oedd y brif-gogyddes a'r pen-olchwr-llestri.

Ond fy nhad, yn siŵr i chi, oedd piau'r Nadolig. Ef oedd yn berchen cyfrin­achau'r Nadolig: ef, felly, oedd piau'r Nadolig ei hun.

Y cyntaf o orchwylion pwysig Nadolig fy nhad oedd cael y Goeden - a hynny dridiau-bedwar cyn yr Ŵyl. Ym Mhwllheli, yn ystod y cyfnod y soniaf amdano, 'doedd coed Nadolig ddim yn cael eu gwerthu mewn siopau; cael coeden oedd bawb. A'r cael oedd y gyfrinach gyntaf a berthynai i Orchwyl Pwysig Cyntaf fy nhad.

Nid coeden-bîn mohoni, wrth gwrs - and celyn: cangen braff o gelyn ysgleiniog, a'i ffrwythau fel ceirios tanbaid, yn llosgi'n goch ynghanol y drysni gwyrdd. Nid cangen heglog, hir, ychwaith - and ei dail a'i brigau clos yn ffurfio pêl gron, a'r bêl yn hongian o gronglath uchel ffenest y gegin, ac yn llenwi'r agendor rhwng y muriau trwchus oddeutu'r ffenest.

'Welais i erioed mo'r goeden yn cael ei haddurno. Wrth edrych arni o droed y grisiau, drwy gil y drws, nos Nadolig, fe'i gwelwn yno, yn ysblennydd yn ei choch a'i gwyrdd - ond heb unrhyw addurn arall. Ond bore dydd Nadolig – gwyrth! gwyrth! - roedd y goeden yn gawod o afalau ac orennau a chlychau siocled mewn papur arian a sêr gwydr amryliw a chant a mil o bethau nad oes modd i un dyn byw eu disgrifio'n iawn.

"Y Tylwyth Teg, w'sti!" eglurodd fy nhad: "Nhw fu wrthi - drwy'r nos!"

Roedd cyfrinach y Tylwyth Teg, hyd yn oed, yn perthyn i fy nhad: ef, yn wir, oedd piau'r Nadolig.

Yr Ail Orchwyl Pwysig o eiddo fy nhad oedd Prynu'r Ŵydd. A hynny, bob blwyddyn, yn y Ffair Wyddau a gynhelid yn Neuadd y Dref, ddeuddydd-dri cyn y Nadolig.

“Well i chi fynd!" ebe mam wrth fy nhad, gan edrych yn bryderus ar y cloc: "Mae'n hwyr glas arna' chi fynd!"

Ond gan fy nhad oedd y gyfrinach: "Rhy gynnar, Meri bach!" ebe fy nhad; "Awr arall - o leia:"

"Dim gŵydd fydd hi - gewch chi weld!"

Hanner awr yn ddiweddarach, roedd fy nhad yn rhoi'i got-fawr amdano, ac yn gafael yn y fasged a fu'n sefyll ar y bwrdd am ddwyawr: "Mi â'i dow-dow!"

Ac yn siŵr i chi - yn y cyfnod hwnnw pan nad oedd oeriadur ddim yn beth cyffredin - fe fyddai fy nhad yn ôl ymhen yr awr, gyda'r ŵydd fwyaf a welwyd erioed.

"Hanner y pris!" ebe fy nhad, yn wên o glust i glust: "Y fargen ora’ eto!" Mae'n rhoi'r fasged drom ar y bwrdd, a'r newid trwm yn nwylo mam - ond mae'n cadw'r gyfrinach iddo'i hun.

Yn sicr - unwaith eto - fy nhad biau'r Nadolig.

Y Trydydd Gorchwyl Pwysig oedd Paratoi ar gyfer Ymweliad Sion Corn. Fy nhad oedd yn crogi'r hosan hir wrth droed fy ngwely, ac ef oedd yn rhoi'r gwydraid o win sunsur a'r platiad o fins-peis ar ben y cwpwrdd bach wrth yr erchwyn. Ei gyfrinach ef oedd sut y gwyddai mai gwin sunsur a mins-peis oedd hoff fwyd Sion Corn - ac ni fu yr un Bore Nadolig heb wydr gwag a phlat lân.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, cefais wybod am gyfrinach fwy a berthynai i'r Trydydd Gorchwyl Pwysig: y lapio gofalus, y llenwi hael, y broblem aruthrol o benderfynu 'Pa bryd?' Ac o ddod i wybod hynny, fe wyddwn hefyd - gyda mwy o sicrwydd na chynt - mai fy nhad oedd piau'r Nadolig.

Ar ôl te Dydd Nadolig y cyflawnai fy nhad y Gorchwyl Pwysig Olaf. 'Wnes i erioed ddeall yn iawn y gyfrinach a wnâi'r gorchwyl hwn yn Orchwyl Pwysig: ond gwyddwn (heb ddeall) bod rhyw arwyddocâd dwfn yn perthyn iddo.

Yn y gegin bach, mae mam a fy chwiorydd yn golchi llestri'r te Nadolig. Yn y cyntedd, mae yna bin-rowlio gwydr, hen-ffasiwn - na fu erioed yn rowlio pastai - yn hongian ar y wal, yn ymyl y stand-hetiau. Ar fwrdd y gegin, mae fy nhad eisoes wedi rhoi y pot pâst a phentwr o luniau bach lliwgar - y lluniau a oedd (oriau ynghynt) yn addurno'r cracyrs.

Mae fy nhad yn dod â'r pin-rowlio o'r cyntedd ac yn ei roi, yn ofalus ac yn seremonïol,ar fwrdd y gegin. Mae'n eistedd wrth y bwrdd, ac yn tynnu'r pot pâst a'r pentwr lluniau yn nes ato. Yna, mae'n astudio'r pin-rowlio yn bwyllog ac yn araf iawn.

O'r pentwr lluniau, mae'n dewis llun - seren wyth-bigyn, neu ferch fach Diwtonaidd mewn cot ffwr, neu ddyn eira gwych. A chyda gofal mawr, mae'n rhoi pâst ar gefn y llun, ac yn ei osod yn ofalus, ofalus, ofalus ar y pin­-rowlio.

Dim ond y lluniau mwyaf dethol sy'n cael mynd ar y pin-rowlio; 'does dim lle i'r lleill, oherwydd mae'r addurn gwydr eisoes yn frith o luniau - lluniau o bob gŵyl Nadolig a fu erioed.

Mae mam a fy chwiorydd wedi gorffen golchi a sychu'r pentwr anferth o lestri. I’r funud, bron, mae fy nhad wedi gorffen ei Orchwyl Pwysig Olaf, ac yn rhoi'r pin-rowlio yn ôl ar yr hoelen yn y cyntedd, gerfydd y llinyn: am flwyddyn gron, fe fydd y pin-rowlio-na-rowliodd-ddim-erioed yn aros yno yn amyneddgar, yn disgwyl am ddyfodiad Nadolig newydd, a sêr papur disgleiriach na chynt.

'Wnes i erioed ddeall arwyddocâd y gorchwyl pwysig hwn. Un o gyfrinachau fy nhad - un o gyfrinachau'r Nadolig - oedd hynny. A chan mai fy nhad oedd piau'r Nadolig a'i gyfrinachau, roedd yr hawl ganddo i gadw'r gyfrinach arbennig hon iddo'i hun.

 

Owain Owain

 

gorchwylion nadolig Fy Nhad Gorchwylion Nadolig Fy Nhad; tud 2 Gorchwylion Nadolig Fy Nhad; tud 3
Tudalen 1 Tudalen 2 Tudalen 3